Събития

Избери подарък за любовта от PEPCO

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „ЕВРОПА-ВН“ ЕООД , ЕИК 831524037, с централен офис в град София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А, наричан по-долу „Възложител”.

2. Партньор на Организатора е „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 205119149.

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”).

3. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, ЕГН и телефон или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

4. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им. Участниците в Играта следва сами да проверяват на интернет страницата на Търговски център Sky City на адреса посочен по-долу в т.1 от раздел II, за промени в Официалните правила, като организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването им.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда чрез официалната страница на Търговски център Sky City в Instagram : https://www.instagram.com/skycitymall.sofia

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта стартира в 16:30 ч. на 09.02.2021 г. (вторник) и приключва в 23.59 ч. на 14.02.2021 г. (петък).

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

1. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Търговски център Sky City, служителите на Търговска верига “Фантастико“, спортно-развлекателен център „JoyStation”, ресторанти „MyChoice”, фитнес център „Fast&Fit”, рекламните агенции, свързани с играта, служители на  „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

3. Всеки участник може да участва само с един валиден Instagram профил и Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие. Участниците в играта следва да използват за регистрация и участие в Играта само публично достъпен профил.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Възложителя.

2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Instagram и Facebook профилите на Търговски център SkyCity Mall на адрес: https://www.instagram.com/skycitymall.sofia и https://www.facebook.com/SkyCityshoppingmall да се запознае с Официалните правила за участие на интернет страницата на Търговски център Sky City на адрес https://skycitycenter.com/

3. За да се включи в Играта, всеки участник трябва да отговори с коментар на въпроса „Кой подарък смятате за по-подходящ“, да последват страницата във Facebook на нашия партньор „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и страниците на Търговски център Sky city” в Instagram и Facebook.

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

1. Наградите в Играта се предоставят от нашия партньор „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на играта и са 5 (пет) броя ваучери, всеки един от тях на стойност 10 лв. (десет лева) и 5 (пет) броя ваучери, всеки един от тях на стойност 5 лв. (пет лева).

2. Печелившите в Играта ще бъдат 10 като всеки от тях печели по 1 (един) ваучер.

3. Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип – томбола, която ще се състои след приключването на Играта в 23.59 ч. на 14.02.2021 г. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Instagram и Facebook профилите на Търговски център SkyCity и интернет сайтът на Търговски център Sky City  на 15.02.2021г., след като бъдат изтеглени.

4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, същият си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

5 . Печелившите ще бъдат обявени в Instagram, Facebook и интернет сайта на  Търговски център Sky City на 15.02.2021г. след тегленето. Печелившите е необходимо да напишат в лично съобщение на Instagram или Facebook страницата на Търговски център Sky City в което да посочат координати за контакт.

6. Печелившите получават наградите си от търговския обект на „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ” ЕООД (Pepco), находящ се в сградата на Търговски център SkyCity на адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ №52, в определените от Организатора дни след обявяване на печелившите по реда на предходната точка. Наградите се получават лично от спечелилите участници след легитимирането им с документ за самоличност пред служителите на гореописания търговски обект или чрез упълномощено лице, чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

7. При получаване на наградата печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена.

8. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни – три имена и ЕГН.

9. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.

10. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й.

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. В томболата ще бъде изтеглени и резервни участници, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

2. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на съответните посочени от тях профили в Instagram и/или Facebook.

3. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 2 работни дни от свързване на Организатора с него, да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Instagram  или Facebook следните данни: три имена и телефон за връзка. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него два дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.

4. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

5. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

6. Наградата се получава от търговския обект на „ПЕПКО БЪЛГАРИЯ” ЕООД (Pepco), находящ се в сградата на Търговски център SkyCity на адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ №52. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Instagram профил и/или Facebook профил.

3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

4. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за непредоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

5. Организаторът изцяло отговоря за законосъобразното провеждане на играта.

РАЗДЕЛ IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

1. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

РАЗДЕЛ X. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Личните данни на всички Участниците в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешните политики на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

2. Организаторът, в качеството си на Администратори на лични данни, обработват личните данни на участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Възложителя и Организатора , които ще ги обработват за целите на Играта.

3. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в играта , са – три имена, телефонен номер, Instagram профил и Facebook профил, а на печелившите участници и за счетоводни и данъчни цели ЕГН.

4. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружествата за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

5. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД .

6. Събираните във връзка с участието в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Орагнизатора и Възложителя за срок не по-дълъг от два месеца, считано от обявяване на печелившите участници.

6.1 Събираните във връзка с Играта лични данни за счетоводни и данъчни цели ще бъдат съхранявани от Възложителя за срок не по-дълъг от 10 (десет) години, считано от представянето им от печелившите участници.

7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, всяко лице чиито данни се обработват във връзка с играта, има право :

– да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

– на достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни.

 – да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица.

– да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;

– да подаде жалба да Комисия за защита на личните данни на адрес: гр.София 1592, бул.“Проф.Цветан Лазаров“.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на стената на страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ XII. ПУБЛИЧНОСТ

1. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и публични изяви във връзка други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

2. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. В случай, че участник пожелае да не получава подобна информация, може да заяви това по e-mail на: office@ff-bg.com. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Instagram и/или Facebook приложението по каквито и да било причини.

РАЗДЕЛ XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.

2. С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.

3. Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право на участие.

0
0
0

Използваме „бисквитки“ с цел подобряване качеството и функционалността на нашата уебстраница.