Събития

Включете се в играта на SkyCity Mall и JYSK „Познайте името на креслото“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР, ПАРТНЬОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1. Възложител/Организатор на Играта е „Юск Бул” ЕООД, ЕИК 131470112, седалище и адрес на управление гр. Божурище, ул. Ларс Ларсен № 1, , наричан по-долу „Организатор”.

2. Партньор на Организатора е „ЕВРОПА-ВН“ ЕООД , ЕИК 831524037, с централен офис в град София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А, наричан по-долу „Партньор“.

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”).

3. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, ЕГН и телефон или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

4. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Официални правила. С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

5. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им. Участниците в Играта следва сами да проверяват на страницата на Търговски център Sky City във Facebook на адреса посочен по-долу в т.1 от раздел II, за промени в Официалните правила, като организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването им.

6.

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

1. Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България. Играта се провежда на официалната страница във Facebook на Търговски център Sky City на Партньора на адрес: https://www.facebook.com/SkyCityshoppingmall

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Период на провеждане на играта: Играта стартира в 10:00 ч. На 16.02.2021 г. (вторник) и приключва в 23.59 ч. на 21.02.2021 г. (неделя).

РАЗДЕЛ III. УЧАСТНИЦИ

1. В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене Република България, които към датата на участие са навършили 18 години. Нямат право да участват в играта служителите на Търговски център Sky City, служителите на Търговска верига “Фантастико“, спортно-развлекателен център „JoyStation”, ресторанти „MyChoice”, фитнес център „Fast&Fit”, верига магазини JYSK („Юск Бул“ ЕООД), рекламните агенции, свързани с играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.

3. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Партньорът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие. Участниците в играта следва да използват за регистрация и участие в Играта само публично достъпен профил.

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора или Партньора.

2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook страницата на Търговски център Sky City на адрес https://www.facebook.com/SkyCityshoppingmall и да се запознае с Официалните правила за участие.

3. За да се включи в Играта, всеки участник трябва да извърши кумулативно следните действия:

                1) да отговори с коментар на въпроса „Познайте името на креслото и може да бъдете един от тримата, които ще спечелят подаръчна карта JYSK на стойност 50 лв.“, под поста, комуникиращ играта на Facebook страницата на Търговски център Sky City.

2)  да хареса Facebook страницата на Партньора https://www.facebook.com/SkyCityshoppingmall и Instagram профила на Търговски център Sky City, както следва:  @skycitymall.sofia.

                Изпълнението на посочените по-горе в т.3, подп. 1) и 2) действия е задължително условие за участие в играта.

4. С изпълнението на описаните по-горе в т.3 от настоящия Раздел V действия, Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „Партньора и Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, техните данни да бъдат публикувани по избран от Партньора и Организатора начин.

5. Всеки Участник има право да участва в играта само веднъж, като отговори само с един коментар под поста, комуникиращ играта на Facebook страницата на Търговски център Sky City. Всеки следващ коментар след първия ще се счита за негово продължение и няма да бъде включен като  отделен шанс за участие в тегленето за разпределение на наградите.

6. Един Участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.

7. Всички коментари, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право на участие.

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

 1. Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:

– 3 (три) броя подаръчен ваучер за пазаруване в магазини JYSK, всеки един от тях на стойност 50 лв. (петдесет лева).

2. Наградите се предоставят от Организатора на играта.

3. Наградите могат да бъдат използвани за пазаруване във магазини JYSK на Организатора. Точното местоположение на адресите на отделните магазини можете да откриете на официалната интернет страницата на JYSK на адрес: https://jysk.bg

4. Подаръчните ваучери сa безсрочни.

5. Печелившите в Играта ще бъдат 3 (трима), като всеки от тях печели по 1 (един) ваучер.

6. Тегленето на печелившите участници ще се извърши чрез независима онлайн платформa, която на случаен принцип избира сред имената на участниците, които отговарят на условията на настоящите правила и ще бъдат оповестени на 22.02.2021г.              

7. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Търговски център SkyCity и интернет сайта на Търговски център Sky City https://skycitycenter.com/  в деня на тегленето.

8. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на Facebook страницата на Търговски център Sky City. Искането се изпраща на reklama@ff-bg.net.

9. Печелившите Участници е необходимо да напишат лично съобщение на Facebook страницата на Търговски център Sky City, в което да посочат координати за контакт.

10. Партньорът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени данни и ограничения на профила му в съответната социална мрежа, с които не се допуска изпращане на лични съобщения.

11. Печелившите Участници могат да получат своята награда в търговския обект на Организатора – „ЮСК БУЛ” ЕООД (JYSK), находящ се в сградата на Търговски център SkyCity на адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ №52, в срок до 15.03.2021 г. Наградите се получават лично от спечелилите участници след легитимирането им с документ за самоличност пред служителите на гореописания търговски обект или чрез упълномощено лице, чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

12. При получаване на наградата печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена.

13. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице, чрез представянето на изрично нотариално заверено пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.

14. За получаването на наградата си, печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни – три имена и ЕГН.

15. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.

16. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. В томболата ще бъде изтеглени и резервни участници, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

2. Партньорът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите Участници да се свърже с победителите на съответните посочени от тях профили във Facebook.

3. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 2 работни дни от свързване на Партньора с него, да върне отговор като предостави в лично съобщение до Партньора във Facebook следните данни: три имена и телефон за връзка. Ако Партньорът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него два дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш.

4. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се изтеглени за такава.

5. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Партньорът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

6. Наградата се получава от търговския обект на „ЮСК БУЛ” ЕООД (JYSK), находящ се в сградата на Търговски център SkyCity на адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ №52. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ

 1. не носят никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответните социални мрежи. Организаторът и Партньорът не  носят отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
 • Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът (и/ или Партньорът) не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът/ Партньорът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.
 • Партньорът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 • Партньорът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил.
 • Организаторът или Партньорът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 • Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет) .
 • Организаторът не носи отговорност за забава на предоставянето на наградата, щети или невъзможност за използването й, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за непредоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 • Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Партньорът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Партньора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 • Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава

РАЗДЕЛ IX. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Личните данни на всички Участниците в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешните политики на Организатора и Партньора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.

2. Партньорът и Организаторът, в качеството си на Администратори на лични данни, обработват личните данни на участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта Участниците се съгласяват и доброволно да предоставят своите лични данни на Партньора, който ще ги обработва за целите на провеждане на Играта чрез неговите комуникационни канали, и на Партньора, за целите на Играта и получаване на наградата

3. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в играта , са – три имена, телефонен номер, Facebook профил, а на печелившите участници и за счетоводни и данъчни цели ЕГН.

4. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора/ Партньора могат да бъдат разкривани от дружествoто за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

5. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

6. Събираните във връзка с участието в Играта лични данни ще бъдат съхранявани от Партньора за срок не по-дълъг от два месеца, считано от обявяване на печелившите участници.

6.1 Събираните във връзка с Играта лични данни за счетоводни и данъчни цели ще бъдат съхранявани от Организатора за срок не по-дълъг от 10 (десет) години, считано от представянето им от печелившите участници.

7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, всяко лице чиито данни се обработват във връзка с играта, има право :

– да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;

– на достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни.

 – да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица.

– да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;

– да подаде жалба да Комисия за защита на личните данни на адрес: гр.София 1592, бул.“Проф.Цветан Лазаров“.

8.  Данни за администратора и координати за връзка с него

– За Организатора: „ЮСК БУЛ“ ЕООД, ЕИК 131470112, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление гр. Божурище, ул. Ларс Ларсен № 1. Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните e-mail: RAL@JYSK.COM

 • За Партньора: „ЕВРОПА-ВН“ ЕООД, 831524037, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А. Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните e-mail: zashtitanalichnidanni@ff-bg.net.

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на стената на страницата, където се комуникира играта, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ XII. ПУБЛИЧНОСТ

1. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът/ Партньорът може да ги включва в публични изяви и публични изяви във връзка други игри или промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

2. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции. В случай, че участник пожелае да не получава подобна информация, може да заяви това по e-mail на: RAL@JYSK.COM

0
0
0

Използваме „бисквитки“ с цел подобряване качеството и функционалността на нашата уебстраница.