Политика за поверителност

Приложение №1A

PRIVACY POLICY

(Политика за поверителност и за защита на личните данни)

публикувана на уебсайт www.skycitycenter.com

Уебсайтът www.skycitycenter.com (наричан за краткост по-долу „сайтът“, „ние“ или „нас“) и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Купувачи (наричани за краткост по-долу „Вие“, „Вас“ или „Ви“), в съответствие с водена политика по управление защитата на личните данни, съдържаща условията, описани в настоящия документ. Уебсайтът е собственост и се управлява физически от служители на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, ЕИК 206255903, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ № 14А.

„ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни на всички посетители и ползватели на уебсайт www.skycitycenter.com

Моля да се запознаете с настоящата Политиката за поверителност и за защита на личните данни, за да разберете как ние събираме, обработваме, съхраняваме и изобщо използваме в дейността си Вашата лични данни.

Вашите лични данни се управляват от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, ЕИК 206255903, с адрес: гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14А, което е администратор на лични данни и като такъв е регистрирано по реда, който е бил предвиден, в Комисия за защита на личните данни. Като администратор на лични данни „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД спазва всички изисквания на българското законодателство и приложимото европейско законодателство свързано със защита на лични данни.

Подробна информация относно защитата на лични данни, целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри с лични данни и друга информация, която Ви интересува в качеството Ви на субект на лични данни, можете да намерите по-надолу в настоящата Политика, както и като се свържете с назначеното от нас длъжностно лице на адрес: zashtitanalichidanni@fantastico.bg

 1. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА

С приемане и утвърждаване на настоящата Политика за поверителност и за защита на личните данни „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД отчита правото на неприкосновеност на личността и личния живот и се стреми да прилага цялостна политика за защита срещу неправомерен достъп и/или обработване на лични данни на потребителите на настоящата уеб страница.

С тази Политика за поверителност и за защита на личните данни „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД има за цел и да информира потребителите на този уебсайт за целите на обработване на техните лични данни, за получателите или категориите получатели, на които биха могли да бъдат разкрити данните, за основните принципи, залегнали при събирането и обработката на лични данни, в това число доброволното начало за предоставяне на лични данни, стриктното съблюдаване на правата на потребителите и спазването задълженията на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД в качеството му на администратор на Вашите лични данни. Предоставянето на лични данни става при спазване на принципите, условията и реда, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (наричан по-долу и „Общ регламент за защита на личните данни“ и/или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи правната уредба на тези отношения.

За целите на привеждане в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защита на личните данни настоящата Политика подлежи на актуализация и може да бъде променяна и допълвана периодично, законът или практиката на регулатора налагат това. Нейната най-актуална версия може да бъде открита публикувана на тази уебстраница.

 1. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящата Политика:

 1. Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез различни идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез други специфични признаци, свързани с физическа, икономическа, културна или социална идентичност и др.
 2. Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране употреба и други начини, по които данните стават достъпни.
 3. Администратор на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни, като определя надлежно целите и средствата за обработването.
 1. ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТКАТА ИM
 • ОПЛАКВАНИЯ/ МНЕНИЯ/ ПРЕПОРЪКИ

Информацията, която предоставяте при изпращането на оплaквания/ мнения/ препоръки относно дейността на ТВ „Фантастико“ минимално включва следните данни:

 • Име и фамилия;
 • Имейл адрес
 • Телефон

Вашето оплакване/ мнение/ препоръка ще достигне до нас и само с посочване на Вашите имена, но за да получите обратна връзка от нас с отговор по запитването Ви, можете да посочите Ваши координати за връзка.

За да конкретизирате или обосновете изразеното от Вас оплакване/ мнение/ препоръка имате възможност да въведете данни от Вашия фискален бон – номер, час на пазаруване, каса, търговски обект, както и да прикачите файлове със снимков материал.

 • Цели и правни основания за обработване на личните данни:
 1. обработване на данни за изпълнение на законови задължения.
 • При извършване на проверки от съответните компетентни органи (например Комисия за защита на потребителите).
 • Удовлетворяване на рекламации
 1. обработване на данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
 • За директен маркетинг на продукти и услуги, предоставяни от SkyCity Mall или на трети лица, като може да получавате от нас или от трети лица, на които сме предоставили Ваши лични данни, съобщения по имейл. Имате право да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг, съгласно посоченото по-долу в раздел „Вашите права и как можете да ги упражните“.
 • Събиране и съхраняване на информация относно оплаквания/ мнения/ препоръки
 • Събиране и съхраняване на информация, свързана с търговски промоции, в съответствие със Закона за защита на потребителите и цялото относимо законодателство.
 • Събиране и съхраняване на информация за участници и печеливши в томболи и игри.
 1. обработване на данни за защита на наши законни (легитимни) интереси.
 • Подробен анализ на данните от потреблението, предпочитанията и поведението на потребителите (автоматична обработка в криптиран вид) – ние извършваме посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява идентификация на субекта на данни и същата е невъзможна, с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си листа. Анализът и поведението на определени типове клиенти, разделени по различни критерии, като например, но не само пол, адрес за доставка, което би могло да послужи за разработване на нови продукти, които да отговорят максимално на нуждите на нашите настоящи и бъдещи клиенти. Анализът има за цел подобряване на обслужването на клиентите.
 • Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид – ние извършваме посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовия си асортимент от стоки и услуги и за подобряване обслужването на нашите клиенти, като в крайния си вид съхраняваната статистическа информация е изцяло анонимизирана.
 1. ЛИЦА, ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ
 1. (1) Категории лица, които достъпват и обработват личните данни на потребителите:
 • Лица, които поддържат техническото оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните данни на клиента;
 • Служители на дружеството във връзка в изпълнение на механизма на организираните томболи, игри и други промоционални активности, управление на жалби и сигнали.

Посочените лица са дружества, с които ние сключваме договори за обработка на лични данни, гарантиращи, че тези външни лица и техните служители се съобразяват с и спазват нашите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни и осигуряват и поддържат адекватно ниво на защита, придържайки се стриктно към приложимите законови изисквания за защита на личните данни, или служители на дружеството, които имат специални нива на достъп до личните ви данни, съгласно утвърдени вътрешни правила и политики за защита на лични данни.

 1. Други администратори на лични данни, на които предоставяме лични данни на клиентите ни на собствено основание и от свое име, при необходимост или при поискване, са:
 • Компетентни органи – които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, надзорни и/или регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, органи на данъчната администрация.
 1. ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ
 1. Достъп до лични данни – всеки потребител, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД лични данни. В случаите, когато при осъществяване на това си право е налице възможност да се разкрият лични данни за трето лице, ние предоставяме достъп само до тази част от тях, която е относима за конкретния потребител, отправил искане. По всяко време Вие имате възможност да поискате от нас:
 • Потвърждение дали отнасящи се до Вас данни се обработват, за какви цели, категории Ваши данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • Съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които обработваме, както и всяка информация за техния източник;
 • Информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.
 1. Право на заличаване, коригиране, блокиране на Вашите лични данни, обработването на които не отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба. Упражнявайки тези права, Вие можете да поискате от нас да уведомим и третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко предприето заличаване, коригиране или блокиране, извършено при условията на предходното изречение, с изключение на случаите, когато това е практически невъзможно или неосъществимо.
 2. Право на възразяване по всяко време срещу обработване на лични данни:
 • При наличие на законово основание за това; или
 • Винаги, когато обработката е свързана единствено с целите на директния маркетинг, осъществяван от нас.

В случай че не желаете „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД да обработва личните Ви данни, моля уведомете ни за това писмено. В този случай е възможно да не сме в състояние да предоставим информация за исканите от Вас продукти/ услуги, както и да не е възможно да Ви предоставим самите услуги и продукти. 

В случай, че е настъпила промяна в предоставените от Вас лични данни, моля да ни информирате своевременно по имейл, на следния имейл адрес: zashtitanalichidanni@fantastico.bg

Посочените права може да упражните чрез заявяване на Вашето искане на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни, на адреса за контакт, посочен в началото на тази Политика.

 1. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ И IP АДРЕСИ

 Какво представляват „бисквитките“

“Бисквитките“ представляват пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Използваме бисквитки за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до сайта, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н. Дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило – тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките могат да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време. Чрез HTTP бисквитките уеб сайтовете могат да „различават“ и „запомнят“ посетителите си и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия.

Научете повече за видовете бисквитки на: http://www.aboutcookies.org.uk/cookie-types

 Деактивиране на бисквитки

Почти всеки браузър може да позволи да изтриете по всяко време или да забрани изобщо използването на „бисквитки“ чрез съответна настройка (за повече информация вижте aboutcookies.org). Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

 IP Адрес

IP адресът (информационен протокол) представлява число, което уникално идентифицира един компютър или друг хардуер, свързан към интернет, и го свързва с други, когато изпращат информация през интернет или локална мрежа. IP адресът сам по себе си не може да идентифицира дадено физическо лице, но в комбинация с друга допълнителна информация това би било възможно. Ние съхраняваме информационния протокол и данните от него, за да обезпечим сигурността на нашите системи от злоумишлени действия.

 1. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСТРАНИЦИ

Настоящият сайт съдържа линкове към други уеб сайтове. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница.

 • Докато потребителите посещават и разглеждат уебсайта ни, ние следим посетените от тях страници и времето, което са прекарали в уеб сайта чрез инструмента за анализ Google Analytics. Google Analytics представлява уеб услуга, предоставена от Google Inc. за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове. Google Analytics извършва събиране на различни данни за посетителите на сайтовете, в които е поставен кода му чрез бисквитки. Събраната там информация може да се използва само и единствено от екипа на www.skycitycenter.com с цел подобряване на потребителското ви преживяване.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Социални мрежии приставки/ plugins

 • Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, разработен от Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Потребителите могат да достъпват уебсайта чрез своя Facebook акаунт използвайки Facebook login plugin. В този случай потребителската информация (като име, e-mail и профилна снимка) се взима автоматично от сървърите на Facebook и автоматично се добавят в профила на потребителя в www.skycitycenter.com. Връзката е защитена (по какъв начин) и никой друг освен Вас няма достъп до тези данни.

Instagram

 • Възможно е потребителите да попаднат на проучване създадено от екипa на www.skycitycenter.com или партньор на компанията с цел проучване на потребителските нагласи и желания. Тази информация няма да бъде предоставяна на трети лица.
 1. СИГУРНОСТ НА ВРЪЗКАТА

За да защитим в най-голяма степен Вашите данни от злоумишлени действия на трети лица, сме предприели съвременни технически и организационни мерки за обезпечаване на сигурността. В някои раздели използваме криптографски методи. Потребителите, които заплащат чрез банкови карти или чрез Skrill (Moneybookers) биват прехвърлени чрез сигурна SSL (Secure Socket Layer) връзка в уеб страници, намиращи се на сървърите на съответния доставчик на услугата. Тези страници са с високо ниво на защита и гарантиран сигурността на потребителите на www.skycitycenter.com.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

„ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД има правото да промени политиката си за защита на лични данни по всяко време, без предизвестие при спазване на законовите изисквания, като новите условия ще започват да се прилагат след публикуването им на наст

0
0
0

Използваме „бисквитки“ с цел подобряване качеството и функционалността на нашата уебстраница.